คลังในปัจจุบันของบอลติค ทบทวนทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาค

คลังในปัจจุบันของบอลติค ทบทวนทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาค

ส่งถ้อยแถลงนี้ในนามของกลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติก ในเบื้องต้น ข้าพเจ้าขอถือโอกาสต้อนรับผลการประชุมมอนเตร์เรย์ โลกาภิวัตน์ให้โอกาสมากมายสำหรับการเติบโตและการลดความยากจน ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความท้าทายบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน กลยุทธ์ที่ระบุไว้ในมอนเตร์เรย์เป็นคำตอบที่น่ายินดีสำหรับความท้าทายในการรวมประเทศที่ยากจนที่สุดเข้ากับเศรษฐกิจโลก ให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการกรอบภายในประเทศที่มั่นคงควบคู่ไปกับนโยบายที่มุ่งเน้นการลดความยากจนและสภาพแวดล้อม

ระหว่างประเทศที่ทำงานได้ดีซึ่งส่งเสริมความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ฉันทามติมอนเตร์เรย์แสดงให้เห็นว่าประชาคมระหว่างประเทศมีข้อตกลงพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับความยากจน และความท้าทายคือการเปลี่ยนแปลงฉันทามตินี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กองทุนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามฉันทามติมอนเตร์เรย์

ในตอนนี้ ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและนโยบายของกองทุน จากนั้นผมจะกลับไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดความยากจนและบทบาทของกองทุนในด้านนั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อเราเริ่มทำประกันตนเอง จำนวนเงินออมที่แต่ละคนทำได้จะมากกว่าการรวมความเสี่ยงทางสังคมเสมอ นั่นคือแง่มุมหนึ่งที่ว่าทำไมการบริโภคจึงลดลงในจีน แต่หมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะต้องจัดหาทรัพยากรเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้รับทรัพยากรที่เพียงพอ และด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยง ดังที่ดร. เป่ยได้กล่าวอีกครั้ง 

ปัจเจกบุคคลเริ่มที่จะเสี่ยงกับตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำประกันตนเองจากความไม่แน่นอน

ของเงินบำนาญ สุขภาพ และการศึกษา อย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อเราเริ่มทำประกันตนเอง จำนวนเงินออมที่แต่ละคนทำได้จะมากกว่าการรวมความเสี่ยงทางสังคมเสมอ นั่นคือแง่มุมหนึ่งที่ว่าทำไมการบริโภคจึงลดลงในจีน แต่หมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะต้องจัดหาทรัพยากรเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้รับทรัพยากรที่เพียงพอ และด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยง ดังที่ดร. เป่ยได้กล่าวอีกครั้ง ปัจเจกบุคคลเริ่มที่จะเสี่ยงกับตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

การทำประกันตนเองจากความไม่แน่นอนของเงินบำนาญ สุขภาพ และการศึกษา อย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อเราเริ่มทำประกันตนเอง จำนวนเงินออมที่แต่ละคนทำได้จะมากกว่าการรวมความเสี่ยงทางสังคมเสมอ นั่นคือแง่มุมหนึ่งที่ว่าทำไมการบริโภคจึงลดลงในจีน ปัจเจกบุคคลเริ่มที่จะเสี่ยงกับตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำประกันตนเองจากความไม่แน่นอนของเงินบำนาญ สุขภาพ และการศึกษา อย่างที่เราทราบกันดีว่า 

เมื่อเราเริ่มทำประกันตนเอง จำนวนเงินออมที่แต่ละคนทำได้จะมากกว่าการรวมความเสี่ยงทางสังคมเสมอ นั่นคือแง่มุมหนึ่งที่ว่าทำไมการบริโภคจึงลดลงในจีน ปัจเจกบุคคลเริ่มที่จะเสี่ยงกับตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำประกันตนเองจากความไม่แน่นอนของเงินบำนาญ สุขภาพ และการศึกษา อย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อเราเริ่มทำประกันตนเอง จำนวนเงินออมที่แต่ละคนทำได้จะมากกว่าการรวมความเสี่ยงทางสังคมเสมอ นั่นคือแง่มุมหนึ่งที่ว่าทำไมการบริโภคจึงลดลงในจีน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ไฮโลออนไลน์ได้เงินจริง